Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

STATYSTYKI

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Łącznie
1025
4176
1167
4598652
15269
120953
4631233

 

POLECAMY:

 • kochaj.jpg
 • koniec-i-poczatek-manula-kalicka.jpg
 • kropla-nadziei.jpg
 • milosc-i-wojna.jpg
 • nieodnaleziona-remigiusz-mroz.jpg
 • pocalunek-stali.jpg
 • pocieszki.jpg
 • poczatek-nora-roberts.jpg
 • posluszna-zona-kerry-fisher.jpg
 • seria-mazurska-tom-2-promyk-slonca.jpg
 • tamta-dziewczyna-erica-spindler.jpg
0, 5 kwietnia 2020    |    Imieniny obchodzą: Irena, Wincenty, Julianna

 

 Harmonogram zajęć

marzec 2020 roku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Statut

Stowarzyszenia Bialski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białej Rawskiej

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Stowarzyszenie Bialski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białej Rawskiej, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „Bialski Uniwersytet Trzeciego Wieku”. 

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Biała Rawska.

 

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Biała Rawska oraz powiatu rawskiego.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

 

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

§ 6

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

3. Członkowie Stowarzyszenia mogą wykonywać pracę na rzecz Stowarzyszenia, zarówno w formie wolontariatu, jak też zatrudnienia we wszystkich jego formach.

 

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 7

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej wśród osób starszych, szczególnie w zakresie:

a. angażowania do różnorodnych form aktywności fizycznej i intelektualnej, adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań,

b. promocji i popierania aktywnych form spędzania wolnego czasu,

c. propagowania wiedzy, kultury i zdrowia oraz dobrych obyczajów.

 

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a. wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauki,

b. zajęcia w sekcjach zainteresowań,

c. lektoraty języków obcych,

d. praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej i rehabilitacji, szczególnie dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,

e. organizowanie  wykładów, spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,

f. współpracę z wszystkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,

g. działalność informacyjną i wydawniczą,

h. inne działania realizujące cele statutowe.

 

§ 9

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

2. Decyzję o podjęciu i zaprzestaniu działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie podejmuje Walne Zgromadzenie, zwykłą większością głosów.

 

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych,

b. wspierających,

c. honorowych.

 

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i wyraża gotowość aktywnego działania na rzecz ich realizacji. Przy przyjmowaniu członków do Stowarzyszenia stosuje się zasadę, że członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba starsza, która złoży pisemną deklarację wg wzoru ustalonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

6. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie członków, wręczając dyplom członka honorowego.

 

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c. udziału we wszystkich zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

§ 13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

4. regularnego opłacania składek.

 

§ 14

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd:

· z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,

· z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

· ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zgromadzenie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

 

§ 17

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zgromadzenie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze przeprowadzenia wyborów na nie obsadzone stanowisko.

 

§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

 

§ 19

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

 

 

Walne Zgromadzenie Członków

 

§ 20

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenie, poprzez - wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia, oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zgromadzenie Członków.

4. Walne Zgromadzenie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenie należy:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b. uchwalanie zmian statutu,

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu środków trwałych wchodzących w skład majątku Stowarzyszenia,

h. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

i. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

k. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

 

Zarząd

 

§ 22

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenie Członków. Osobami uprawnionymi do reprezentowania  Stowarzyszenia na zewnątrz są prezes i wiceprezes.

2. Zarząd składa się z 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członka zarządu.

3. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy:

a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, regulaminem oraz  uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,

c. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, finansowej i budżetu,

d. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, za wyjątkiem środków trwałych, które to zastrzeżone są do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków,

e. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

f. organizacja biura Stowarzyszenia,

g. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowo- majątkowej,

h. kontrolowanie i prowadzenie listy członków,

i. przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,

j. występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,

k. zwalnianie członków z obowiązku płatności składek, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach,

l. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 24

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego i dwóch członków.

3. Komisję Rewizyjną reprezentuje Przewodniczący lub jeden z jej członków.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

 

§ 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

d. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

f. podpisywanie umów w imieniu Stowarzyszenia, w których jedną ze stron są członkowie Zarządu,

g. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

 

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

 

§ 26

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie,

b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,

c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,

d. dochody z własnej działalności statutowej odpłatnej,

e. dochody związane z posiadaniem nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowane przez Stowarzyszenie,

f. inne dochody niestałe.

2. Wszelkie środki pieniężne przechowuje się na rachunku bankowym.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, za wyjątkiem środków trwałych, które to zastrzeżone są do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

5. Zarząd podejmuje decyzje o wysokości składek w danym roku akademickim. Składki są płatne jednorazowo w pierwszym miesiącu roku akademickiego.

6. W szczególnych wypadkach dopuszcza się uiszczenie składki w dwóch ratach lub zwolnienie członka z płatności składek.

 

Sposób reprezentacji

 

§ 27

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes z jednym członkiem Zarządu, lub Wiceprezes i Skarbnik, pod nieobecność Prezesa.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 28

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 29

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.


Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Jana Pawła II nr 2

96-230 Biała Rawska

Tel./fax. (46)8159415

Nr rachunku: PL41 9291 0001 0011 3856 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

ul. Jana Pawła II 38


 

 

 

 

 

PIĘCIOLECIE BUTW - 7 PAŹDZIERNIK 2018 r.

 

 

 

 

KARTKI ŚWIĄTECZNE - WARSZTATÓW CIĄG DALSZY - 16.11.2017 r.

 

 

 

 

KARTKI ŚWIĄTECZNE - WARSZTATY - 07.11.2017 r.

 

 

 

 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 - 22.10.2017 r.

 

 

 

PREMIERA PRZEDSTAWIENIA "PORCELANOWE LALE" 13.02.2017 r.

 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU 2.06.2016 r.

 

 

MARSZOBIEG 7.05.2016 r.

 

 

WYCIECZKA DO CZECH 15-17.04.2016 r.

 

ROBÓTKI RĘCZNE

 

ANDRZEJKI 2014

 

III BIALSKI PLENER MALARSKI 2014

 

ZAKOŃCZENIE ROKU

AKADEMICKIEGO 2013/2014

 

ZDJĘCIA Z INAUGURACJI 2.03.2014 r.

 


 

 

 

 

 

 KRONIKA BUTW ROK AKADEMICKI 2013/2014

KRONIKA BUTW ROK AKADEMICKI 2014/2015

KRONIKA BUTW ROK AKADEMICKI 2015/2016

KRONIKA BUTW ROK AKADEMICKI 2016/2017

KRONIKA BUTW ROK AKADEMICKI 2017/2018

KRONIKA BUTW ROK AKADEMICKI 2018/2019

KRONIKA BUTW ROK AKADEMICKI 2019/2020